Wydrukuj tę stronę
czwartek, 21 kwiecień 2022 23:24

XXXVII Sesji Rady Gminy Stegna. Zobacz czym zajmą się radni 29 kwietnia.

Napisał

XXXVII Sesji Rady Gminy Stegna. Zobacz czym zajmą się radni 29 kwietnia.

Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 29 kwietnia 2022 r.godz. 9  sala GOK

1. Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Wybór sekretarza obrad.
4.
Zatwierdzenie porządku obrad.
5.
Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Stegna.
6.
Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
7.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między
sesjami.

8.
Interpelacje i zapytania Radnych.
9.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
10.
Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Budżetu za 2021 rok.
11.
Sprawozdanie z pracy Komisji skarg, wniosków i petycji za 2021 rok.
12.
Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Społecznych za 2021 rok.
13.
Plan Pracy Komisji ds. Budżetu na 2022 r.
14.
Plan Pracy Komisji ds. Społecznych na 2022 r.
15.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie za 2021 rok.
16.
Podjęcie uchwał w sprawie:
16.1.
przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok
2022;

16.2.
zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”;
16.3.
zmiany Uchwały nr XXXI/293/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 03 grudnia 2021r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;

16.4.
określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2022;
16.5.
wyrażenia zgody na przedłużenie trwającej umowy najmu lokalu użytkowego,
mieszczącego się w budynku usytuowanym na działce nr 203/1, położonej w miejscowości
Stegna;

16.6.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego,
mieszczącego się w budynku usytuowanym na działce nr 151/3, położonej w miejscowości
Drewnica;

16.7.
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 993, położonej w miejscowości Stegna;

16.8.
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników;

16.9.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów
geodezyjnych: Stobiec i Chełmek;

16.10.
zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022;

16.11. zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034.

17.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między
sesjami.

18.
Wolne wnioski i informacje.
19.
Zakończenie obrad