Wydanie nr 339 / 2022   

 

piątek, 23 wrzesień 2022 15:13

Wójt Gminy Stegna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stegna, położonych w miejscowości Junoszyno

Napisał
Wójt Gminy Stegna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr: 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 95/3, 95/11 i 255, stanowiących własność Gminy Stegna, położonych w miejscowości Junoszyno
 
Wyciąg z ogłoszenia o Przetargu
 

L.p.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow.

w ha.

Nr Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza  nieruchomości netto w zł

Wysokość Wadium

Przeznaczenie
w mpzp/ w studium

1.

Junoszyno ul. Szkolna

22/7

0,1140 ha

GD2M/

00050826/7

219.900,00 zł.

43.980,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

2.

Junoszyno ul. Szkolna

22/6

0,1141 ha

GD2M/

00050826/7

219.900,00 zł.

43.980,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

3.

Junoszyno ul. Bursztynowa

22/5

0,1140 ha

GD2M/

00050826/7

230.900,00 zł.

46.180,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

4.

Junoszyno ul. Szkolna

22/3

0,1577 ha

GD2M/

00050826/7

228.900,00 zł.

45.780,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

5.

Junoszyno ul. Szkolna

22/2

0,2309 ha

GD2M/

00065320/8

437.900,00 zł.

87.580,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U49 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych.

6.

Junoszyno ul. Szkolna

22/1

0,2092 ha

GD2M/

00065320/8

396.900,00 zł.

79.380,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U49 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych

7.

Junoszyno,

ul. Kasztanowa

95/3

0,0959 ha

GD2M

/00059439/0

168.900,00 zł.

33.780,00 zł.

W MPZP wsi Junoszyno działka położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego,  na terenie oznaczonym symbolem MN/U91 oznaczającym "zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi nieuciążliwe w tym

w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wyłączeniem kempingów

i pól biwakowych

8.

Junoszyno ul. Kasztanowa

95/11

0,0725 ha

GD2M/

00059439/0

97.900,00 zł.

19.580,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U91 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych.

9.

Junoszyno ul. Słoneczna

255

0,1548 ha

GD2M/

00055162/9

223.900,00 zł.

44.780,00 zł.

W MPZP  wsi Junoszyno  działka  położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U105 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych.

 
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne:
 
a) w odniesieniu do osób fizycznych - osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,
b) w odniesieniu do spółek osobowych i handlowych oraz innych osób prawnych przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,
c) cudzoziemcy – w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 
Przetargi odbędą się według ww. kolejności dnia 26.10.2022 r. od godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie przy ulicy Gdańskiej 34 pokój nr 1a.
Przewidywany czas na przeprowadzenie procedury przetargowej dla jednej działki wynosi ok. 15 min.
 
W przypadku braku oferentów dla danej działki, rozpoczyna się procedura przetargowa dla następnej według kolejności działki bez przerwy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Gminy Stegna Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 w BS Stegna w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 20.10.2022 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą " o podatku od towarów i usług" z dnia 11.03.2004 r.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stegna oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Stegna tj. www.stegna.pl oraz BIP Stegna.

Skomentuj