Wydanie nr 91 / 2023   

 

środa, 11 styczeń 2023 01:21

Gmina Sztutowo. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze.

Napisał
 
Gmina Sztutowo. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. opiekuńczo -wychowawczych
 
I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo
 
II. Określenie stanowiska:
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych
Wymiar czasu pracy – 1/2 etat
Umowa na czas nieokreślony poprzedzona okresem próbnym.
III.Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 
IV.Niezbędne wymagania od kandydatów:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe pedagogika.
• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 
V. Wymagania dodatkowe:
• preferowane doświadczenie: praca z dziećmi młodzieżą,
• zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
• odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.
 
VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z przygotowanym programem:
a) praca ze stałymi grupami dzieci,
b) praca z dziećmi w kontaktach indywidualnych,
2) przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowoterapeutycznych dla dzieci,
3) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z charakterem placówki (dokumentacja diagnozy, planów oraz realizacji indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi wraz z osiągnięciami),
4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Szkół w Sztutowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztutowie, Biblioteką Publiczną Gminy Sztutowo, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów, a zwłaszcza w zakresie interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych,
5) współpraca z sołtysem wsi i radą sołecką,
6) współpraca ze świetlicami działającymi na terenie gminy w celu wymiany doświadczeń,
7) prowadzenie dziennika zajęć w świetlicy wraz z listami obecności dzieci na zajęciach, opracowanie rocznych planów pracy świetlicy,
9) po zakończeniu m-ca przekazywanie dzienników zajęć prowadzonych w świetlicy do zatwierdzenia.
 
VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
do dnia 24 stycznia 2023 r do godz. 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55,
82-110 Sztutowo w sekretariacie  albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie ul.Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dopiskiem
„Nabór na stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych w Łaszce”
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w
wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
 
IX. Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku,(skierowanie wystawia pracodawca).
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 m-cy następnie zostaną zniszczone.
4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapraszamy do składania ofert.
Sztutowo, dnia 10.01.2023 r.
 
Wójt Gminy
Robert Zieliński

Skomentuj