Wydanie nr 91 / 2023   

 

piątek, 27 styczeń 2023 21:05

Gmina Nowy Dwór Gdański zakończyła przebudowę drogi do Różewa Wyróżniony

Napisał
Gmina Nowy Dwór Gdański zakończyła przebudowę drogi do Różewa
 
Zakończono przebudowę drogi gminnej w Różewie (na działce nr 70/2, długość 860 m). Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Tuga".

Zakres prac obejmował:

-  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji (w tym pozwolenia na budowę / zgłoszenia wykonania robót / decyzji ZRID),
 - wykonanie specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia;
 - roboty geodezyjne i pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
 rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów,
 - wykonanie podbudowy,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
 - odtworzenie istniejących zjazdów i ich wykonanie z masy bitumicznej,
 - wykonanie poszerzenia drogi z 3,50 do 4,50 m,
-  wykonanie zatok,
-  przebudowa i budowa przepustów na zjazdach,
 - budowa kanału technicznego,
-inwentaryzacja istniejących sieci oraz ich przebudowa na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci, urządzeń,
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
 - wykonanie poboczy z kruszywa,
-  humusowanie skarp i obsianie mieszanką traw.

Koszt zadania wyniósł 1 311 938, 26 zł z 652 534,00 zł stanowiły środki zewnętrzne przekazane  z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

droga różewo 1

Informacja, foto: Gmina Nowy Dwór Gdański

Skomentuj