Wydanie nr 157 / 2023   

 

piątek, 10 luty 2023 10:12

Kontrola zbiorników bezodpływowych w Gminie Stegna. Wyróżniony

Napisał

Wójt Gminy Stegna informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, gmina przypomina o obowiązku zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie pisemnej umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Gminy Stegna rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola będzie polegać na:

  • wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Stegna celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków,
  • kontroli Straży Gminnej/pracowników Referatu ochrony środowiska i gospodarki odpadami na kontrolowanej nieruchomości.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, także należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), jednak nie rzadziej niż raz na rok, co także musi zostać  odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za taką usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Stegna.

Za utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli, brak umowy nowe przepisy przewidują karę grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzona zostanie zbyt mała częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i zajdą podejrzenia, że w związku z powyższym zbiornik może być nieszczelny, sprawa zostanie skierowana do nadzoru budowlanego z prośbą o wszczęcie kontroli.

Załączniki:

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl