Wydanie nr 336 / 2023   

 

piątek, 27 październik 2023 10:42

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Napisał
Starosta Nowodworski ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1228 o pow. 0,32 ha, obręb 0015 Stegna, Nowy Dwór Gdański, KW nr GD2M/00055165/0 na cele prowadzenia działalności turystycznej na okres 3 lat (licząc od dnia podpisania umowy).
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI I PRZEZNACZENIE W MPZP:
 
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1228 o pow. 0,32 ha, położona w obrębie 0015 Stegna przy ulicy Morskiej 30, zabudowana jest ośrodkiem wczasowym (9 domkami campingowymi o łącznej pow. użytkowej 406,40m2 , zbiornikiem na ciecze, budynkiem świetlicy oraz budynkiem sanitarnym o pow. użytkowej 54,81m2 ) i stanowi własność Skarbu Państwa w zasobie Starosty Nowodworskiego.
 
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 1228 stanowi grunty określone w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny położone w strefie turystycznej leśnej.
 
Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi inne tereny zabudowane symbol (Bi). Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 33 000 złotych netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych netto) + należny podatek VAT. Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 1650 zł netto + należny podatek VAT.
 
Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 28B - I piętro. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Powiatu Nowodworskiego Bank Millenium 25-1160-2202-0000-0004-8664-2661w taki sposób, aby wpłata była widoczna na koncie Starostwa najpóźniej w dniu 27 listopada 2023 roku. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonym terminie i wysokości.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż trzy dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie podpisania umowy dzierżawy. W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy, Starosta Nowodworski może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 
Starosta Nowodworski zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.
 
Powyższe ogłoszenie zamieszczono pod adresem internetowym www.nowydworgdanski.pl. w zakładce - nieruchomości, przetargi. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, Wydział geodezji Kartografii i Katastru ul. Warszawska 28B lub pod nr telefonu 555330457.
 
Starosta ( - )
Jacek Gross

Skomentuj