Wydanie nr 174 / 2023   

 

środa, 05 czerwiec 2024 16:17

„Budowa drogi gminnej ulicy Wałowej w miejscowości Marzęcino” Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Napisał
Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2024-06-04 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Wałowej w miejscowości Marzęcino”
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), obwieszcza się, że w dniu 2024-06-04, na wniosek Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, została wydania decyzja nr ZRID-3/2024 (znak sprawy AB.710.2.2024.EŚ) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej ulicy Wałowej w miejscowości Marzęcino”, zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych – działkach położonych w województwie pomorskim, powiecie nowodworskim, gminie Nowy Dwór Gdański:
 
A. Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi gminnej:
 
województwo pomorskie, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór Gdański, obręb ewid. 0008 Marzęcino, działki nr: 542, 537/2, 536/10 (z 536/4), 536/8 (z 536/5), 535/1 (z 535), 534/1 (z 534)533/3 (z 533/1), 532/1 (z 532), 530/1 (z 530), 529/1 (z 529), 528/1 (z 528), w jednostce ewidencyjnej: 221002_5 Nowy Dwór Gdański.
 
B. Wykaz działek do przejęcia po podziale na potrzeby w/w inwestycji:
 
Jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański:
obręb ewid. 0008 Marzęcino: działka nr: 536/10, 536/8, 535/1, 534/1, 533/3, 532/1, 530/1, 529/1, 528/1 w jednostce ewidencyjnej: 221002_5 Nowy Dwór Gdański.
 
C. Wykaz nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone dla obowiązku budowy/przebudowy: zjazdów (zajętych na czas realizacji w/w inwestycji), 
 
Jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański, obręb ewid. 0008 Marzęcino: działka nr 535/2 (po podziale 535), 534/2(po podziale 534), 533/4 (po podziale 534), 532/2 (po podziale 532), 530/2 (po podziale 530), 529/2 (po podziale 529), 528/2 (po podziale 528).
 
*w nawiasie podano numer działki przed podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów, tłustym drukiem zaznaczono
działkę wchodzącą w projektowany pas drogowy.
 
Z treścią decyzji nr ZRID-3/2024 z dnia 2024-06-04 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niej materiałami można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, pokój nr 8 - w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1530, w środy w godzinach od 7.30 do 16.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji.
 
Zgodnie z art. 11g ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera zarzuty odnoszące się do tej decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
STAROSTA
 
Barbara Ogrodowska

Skomentuj