Wydanie nr 206 / 2023   

 

środa, 26 czerwiec 2024 06:32

Raport o stanie Gminy Stegna za 2023 rok. III Sesja Rady Gminy Stegna 26 czerwca 2024 r.

Napisał
Ustalony porządek obrad III Sesji Rady Gminy Stegna IX Kadencji Rady Gminy Stegna 2024 - 2029 zwołanej na dzień 26 czerwca 2024 r.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Realizacja uchwał Rady Gminy Stegna podjętych w roku 2023.
9. Raport o stanie Gminy Stegna za 2023 rok.
9.1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stegna za 2023 rok.
9.2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Stegna za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stegna;
10.2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2023 r.;
10.3. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2023 r.;
10.4. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Gminy Stegna na lata 2024-2028;
10.5. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna;
10.6. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku;
10.7. w sprawie nadania nazwy ul. Wiosennej obejmującej działkę nr 860 oraz część działki nr 1020/1 w Stegnie stanowiące własność Gminy Stegna;
10.8. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości
gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
10.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 547/7 położonej w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych;
10.10. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi publicznej;
10.11. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
10.12. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych;
10.13. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stegna;
10.14. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2024;
 
Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Stegna www.stegna.pl w zakładce Rada Gminy - Transmisja online oraz na stronie zulawytv.pl oraz na Facebooku.
 
Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź „Żuławy Tv” codziennie. Obserwuj www.zulawytv.pl  

Skomentuj