Wydanie nr 177 / 2022   

 

poniedziałek, 18 październik 2021 22:04

X sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Zobacz czym zajmą się radni.

Napisał
X sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r. w dniu 29 października 2021 r. godz. 9.00 w trybie zdalnym.
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t. j.) zwołuję X sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.
 
Termin: 29.10.2021 r. (piątek) godz. 9.00 tryb zdalny
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji: IX z dnia 28.09.2021 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Przedstawienie funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim.
5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2020/2021.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu
6.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego. (do odczytania) – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady.
8. Informacja Starosty Nowodworskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych. (do odczytania) - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
10. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

Skomentuj