Wydanie nr 177 / 2022   

 

środa, 23 marzec 2022 00:36

Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim 24 marca.

Napisał
Sesja Rady Miasta w Nowym Dworze Gdańskim została zwołana na 24 marca o godz. 10. Odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku  Żuławskiego Parku Historycznego.
Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2022-2023.

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym.

9. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów oraz sposobu ich pobierania na terenie miasta Nowy Dwór Gdański.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2022.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

12. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

13. Sprawy różne.

Transmisje z obrad Rady Miejskiej znajdują się na stronie https://nowydworgdanski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

 
 

Skomentuj