Wydanie nr 221 / 2022   

 

niedziela, 05 czerwiec 2022 21:04

VIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Zobacz czym zajmą się radni.

Napisał
VIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.w dniu 15 czerwca 2022 r. godz. 12.00
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528), zwołuję VIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.
 
Termin: 15.06.2022 r. (środa) godz. 12.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji: VII z dnia 27 maja 2022 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Przedstawienie informacji nt. „Przygotowania służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2022”
5. Przedstawienie „Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok”.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.- przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski,
6.2 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok. - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu,
6.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022-2040. - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu,
7. Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok.
7.1 Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok.
7.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok.
7.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania.
8. Procedura absolutoryjna.
8.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok wraz z informacją o
stanie mienia na 31.12.2021 rok.
8.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2021 r.
8.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2021 roku wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
8.4 Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
8.5 Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
8.5.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
8.5.2 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
10. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Zakończenie obrad.

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl