Wydanie nr 336 / 2023   

 

wtorek, 05 wrzesień 2023 18:55

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wyróżniony

Napisał
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowisko do spraw ochrony środowiska 

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo


I. Wymiar czasu pracy 1 etat

Komórka organizacyjna Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie średnie , preferowane wyższe z zakresu ochrona środowiska .

f) znajomość przepisów prawa: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo
energetyczne ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

g) znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko.

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:w sierpniu 2023 roku wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %,

IV. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego lub w
administracji publicznej,

b) umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania
kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność,
dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań,
dyspozycyjność.

c) prawo jady kategorii B

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy ochronie zwierząt, 
wydawanie zezwoleń na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.

2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części,
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

poprzez:

a) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,

b) Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) Kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,

d) Kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych ,

e) Prowadzenie ewidencji i wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności związanej z opróżnieniem zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,

f) Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością związaną z działalnością w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ,

g) Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.

4.Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów
wykonawczych w tym :

a) Prowadzenie ewidencji kotłów grzewczych na terenie gminy,

b) Prowadzenie spraw i udział w kontroli sposobu spalania w koach grzewczych.

5.Realizacja zagadnień wynikających z ustawy o odpadach w tym likwidacja nielegalnych

wysypisk.

6. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie środowiska , ustawy prawo

energetyczne oraz ustawy o ochronie przyrody a w szczególności:

a) inicjowanie i nadzór nad opracowaniem i aktualizacją programów gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Sztutowo,

b) prowadzenie spraw w zakresie opracowywanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe.

c) Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów
zielonych, nadzór nad zalesianiem.

d) Prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
oraz ustalanie opłat z tego tytułu.

e) Wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z ustawy o ochronie środowiska
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy prawo energetyczne.

7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięć.

8. Współpraca ze stanowiskiem ds. komunikacji społecznej w zakresie promocji ochrony

środowiska .

9. Koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami

t.j. programu usuwania azbestu oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez

Gminę dotacji na usuwanie azbestu.

10. Prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej:

b) obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

c) kontakty z klientami zewnętrznymi,

d) wyjazdy na teren Gminy .

VI. Wymagane dokumenty:

a) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

c) CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

d) kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub
zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza
skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych,

h) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

j) oświadczenie, iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać z zamkniętej kopercie na adres Urzędu Gminy w
Sztutowie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony
środowiska „ do dnia 15 września 2023 roku do godziny 15.00.

VIII. Informacje dodatkowe:

a) dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
b) osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują
się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na
rozmowę kwalifikacyjną,

c) przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada
pracodawcy zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt
przeciwwskazańdo wykonywania pracy na stanowisku ( skierowanie do lekarza
wystawia pracodawca).

d) złożone w naborze dokumenty kandydata , który zostanie wyłoniony w procesie
rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

e) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału

„Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”,
f) Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń W urzędzie gminy w Sztutowie.

Proponowany termin zatrudnienia od 02 października 2023 roku.

Sztutowo, dnia. 2023.09.05

Wójt Gminy
Robert Zieliński

Skomentuj